Uszkodzenie negatywu filmu reklamowego

Podczas realizacji zdjęć do filmu reklamującego wyroby wędliniarskie nastąpiło uszkodzenie negatywu – filmu. Zgodnie ze scenariuszem filmu i planem realizacji zdjęć w danym dniu zdjęciowym realizowane były zdjęcia produktowe z wykorzystaniem kamery o przyspieszonym klatkarzu. Na realizację tych ujęć zużyto 6 rolek negatywu o podwójnej perforacji. Należy tu podkreślić specyficzny charakter zdjęć, gdyż realizacja jednego ujęcia wymagała nakręcenia kolejnych jego faz (spadanie kolejnych produktów na kanapkę), przy dużym elemencie przypadkowości i nieprzewidywalności. Rezultaty zadawalające pod względem artystycznym i technicznym udało się uzyskać na 5 i 6 rolce negatywu. Cały nakręcony materiał został wywołany tego samego dnia w laboratorium wytwórni filmowej. Zgodnie z raportem laboratorium podczas wywoływania rolki 5 i 6 nastąpiła awaria maszyny wywołującej polegająca na uszkodzeniu naciągu, w wyniku czego został naciągnięty brzeg taśmy od strony stopażu. Podjęto próbę uratowania zabrakowanych materiałów zlecając transfer negatywu, a następnie wstępną obróbkę komputerową. Niestety, podjęte działania nie przyniosły zadawalających rezultatów i cały zrealizowany materiał nie nadawał się do wykorzystania w filmie. Wytwórnia filmowa wykonywała usługę polegającą na wywołaniu 16 rolek (12 rolek negatywowych 35 mm oraz 4 rolki negatywowe 16 mm). Proces wywoływania przeprowadzony był na zintegrowanej maszynie wywołującej. Zabrakowanie materiału filmu spowodowane było zwichrowaniem negatywów taśmy 16 mm dwustronnie perforowanej. Zwichrowanie to powstało na skutek silnych naprężeń, jakie powstały w maszynie wywołującej. Kierownictwo laboratorium próbowało naprawić błąd poprzez skopiowanie negatywu na taśmę pozytywową, co pozwoliłoby wyeliminować zwichrowanie. Jednak stan taśmy, nawet w tych mniej uszkodzonych rolkach, uniemożliwił przebieg taśmy przez kopiarkę. Zniekształcenie taśmy nie pozwoliło na przepisanie na nośnik elektroniczny bez widocznych drgań. Niemożliwe jest określenie, która rolka (lub zespół rolek) uległa zatarciu, powodując naprężenia w maszynie wywołującej. Defekt objawił się na ramie z wodą płuczącą po odbielaczu, w miejscu szczególnie uczulonym na błędy w transporcie taśmy. Przy normalnym biegu maszyny naprężenia te są rozładowywane przez wałek, który dodatkowo napędza rolkę, po której przechodzi taśma. Powstałe naprężenie przyciąga rolkę do wałka, który dodaje tej rolce dodatkowego napędu i naprężenie jest automatycznie rozładowane. Nie dochodzi wtedy do wichrowania ani do zerwania taśmy. W omawianym przypadku na skutek częściowego zatarcia (np. na skutek „zmęczenia materiału”) jedna rolka (lub zespół rolek) nie kręcił się, a wałek dodający napęd rolkom z górnego zespołu powodował naprężenia taśmy o różnym stopniu nasilenia. Stąd nierówne zwichrowania nieco silniejsze po jednej stronie negatywu. Naprężenie to nie było na tyle silne, aby doprowadzić do zerwania taśmy, tylko spowodowało jej zniekształcenie w różnym stopniu. W jednym bardzo silne, a w drugim nieznaczne, jednak całkowicie dyskwalifikujące negatyw. Błąd ten powstał na dwóch ostatnich rolkach, co oznacza, iż laborant obsługujący maszynę wywołującą działał prawidłowo sprawdzając ją pod względem mechanicznym. Szybko zauważył błąd i nie dopuścił do dalszej pracy maszyny, czyli działanie to nie doprowadziło do dalszych zniszczeń materiałów filmowych. Każda maszyna wywołująca podlega codziennemu sprawdzeniu przed rozpoczęciem pracy, czy jest sprawna pod względem mechanicznym (rysy, smugi), podlega także dokładnemu przeglądowi, zwłaszcza urządzenia prowadzące taśmy, co jest zawarte w protokołach przebiegu pracy maszyny wywołującej. Co tydzień maszyna wywołująca jest myta, kuwety opróżniane są z roztworów, sprawdzany jest układ transportujący – rolki i gumki. Większe przeglądy odbywają się zgodnie z zaleceniami producenta maszyny. Maszyna miała około 2,5 roku i żadna część nie powinna być zużyta, w stosunku do maszyn podobnego typu. Mała eksploatacja przedmiotowej maszyny wynikała ze zmniejszonego popytu przemysłu filmowego.

Aby zminimalizować straty poniesione w związku z uszkodzeniem negatywu poszkodowany podjął decyzję o zmianie organizacji pracy w drugim dniu zdjęciowym i powtórzeniu realizacji sekwencji produktowej po zakończeniu realizacji ujęć aktorskich przewidzianych w planie pracy. Według poszkodowanego decyzja ta związana była z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci: zakupu dodatkowo 4 szt. rolek negatywu, drugiego dnia wynajmu kamery wraz z osprzętem (pierwotnie zaplanowana była na jeden dzień zdjęciowy), wynajmu dodatkowego sprzętu oświetleniowego na drugi dzień, dodatkowych godzin pracy ekipy obsługującej realizację tej sekwencji, kosztów transportu ekipy i negatywu, wywoływania, czyszczenia i transferu negatywu, kosztów obróbki komputerowej oraz kosztów obsługi produkcyjnej Oszacowania wartości strat dokonano zgodnie z polisą oraz warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.