Szkoda w zysku brutto w elektrowni wiatrowej

Poszkodowany był właścicielem działek przeznaczonych pod zabudowę urządzeniami elektrowni wiatrowej. Część z nich wraz z urządzeniami elektrowni wiatrowych została wydzierżawiona innym spółkom do używania i pobierania pożytków, z przeznaczeniem wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – elektrowni wiatrowych. Dzierżawcy byli zobowiązani do zapłaty wydzierżawiającemu czynszu w wysokości całości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych pomniejszonych o określoną w umowach kwotę.

W wyniku uderzenia pioruna w dwie elektrownie wiatrowe, jedna z elektrowni nie pracowała przez ok. 3 tygodnie, natomiast druga została wyłączona tylko na okres fizycznej naprawy tj. również ok. 3 tygodni.

Poszkodowany z tytułu przedmiotowej szkody złożył roszczenie w zakresie szkody w Zysku Brutto z tytułu spadku obrotu w okresie przestoju obu elektrowni.

Zakres szkody w Zysku Brutto składa się z dwu elementów tj. zakresu czasowego szkody (długość trwania okresu odszkodowawczego) oraz zakresu przedmiotowego szkody (rodzaju składanych roszczeń oraz ich zasadności z uwagi na definicje przedmiotu ubezpieczenia zawarte w OWU).  W zakresie długości trwania okresu odszkodowawczego stwierdzono, że:

  1. Szkoda w mieniu, która spowodowała utratę Zysku Brutto miała miejsce w trakcie trwania ubezpieczenia utraty zysku.
  2. Okres odszkodowawczy wynosił 74 dni. Poszkodowany przesłał dokumenty potwierdzające fakt nie produkowania energii elektrycznej w ww. okresach przez obie elektrownie.

Jak wyjaśnił poszkodowany, naprawę szkody mógł wykonać tylko i wyłącznie producent przedmiotowych elektrowni. W dniu powstania szkody majątkowej były one objęte gwarancją producenta. Ponadto, skrzydła oraz układ sterowania i optymalizacji elektrowni wiatrowych są głównymi elementami odróżniającymi poszczególnych producentów takich elektrowni (know how), więc żaden inny podmiot nie był w stanie wykonać takiej naprawy. W zakresie rodzajów złożonych roszczeń stwierdza się, iż poszkodowany złożył roszczenia zasadne. Wartość szkody w Zysku Brutto została ustalona zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zysku utraconego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych.