Niewłaściwy montaż sauny fińskiej skutkiem pożaru

Przedmiotowa szkoda pożarowa powstała w nowo wybudowanym obiekcie, w którym Ubezpieczony prowadził działalność rekreacyjno sportową polegającą na świadczeniu usług w zakresie korzystania z basenu, sauny, siłowni kortów tenisowych oraz squasha.

Do powstania pożaru doszło w pomieszczeniu sauny fińskiej mieszczącej się w szatni. Sauna wykonana była z drewna jodły kanadyjskiej. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległo pomieszczenie sauny, piec elektryczny, instalacja elektryczna. Uszkodzeniu uległo również mienie sąsiadujące z sauną fińską tj. sufit rastrowy, rury kanalizacyjne, rury wentylacyjne oraz rury wodne.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsca szkody przez likwidatorów Eksperci NEMU ustalono, iż Ÿródłem pożaru był piec znajdujący się w saunie, służący do ogrzewania pomieszczenia. Pożar został zainicjowany powyżej poziomu górnej pokrywy pieca, gdzie znajdowała się komora na kamienie. Jest to obszar najsilniejszego promieniowania cieplnego.

Przeprowadzona przez Ekspertów NEMU analiza dokumentacji projektowej sauny oraz przeprowadzone oględziny miejsca szkody pozwoliły stwierdzić, iż nie zostały zachowane bezpieczne odległości pieca od ściany zewnętrznej, które zalecane były przez producenta.

Wniosek ten potwierdziła również analiza zdjęć bliŸniaczej sauny znajdującej się w szatni damskiej – która również była montowana przez tą samą firmę – na podstawie, których można było stwierdzić, że minimalne odległości podane przez producenta pieca nie zostały zachowane podczas montażu saun. W konsekwencji uznać należało, iż piec został zainstalowany niezgodnie z wymaganiami producenta oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.